PDA

View Full Version : Nội dung chi tiết các bước công việc hoàn công cho các hạng mục công trình giao thôngquanlyduan
10-08-2012, 10:17 PM
Công tác hoàn công thi công công trình giao thông ngoài các phần liên quan đến các chủ trương đầu tư xây dựng lập dự án, các hồ sơ thiết kế thi công, các bản vẽ hồ sơ hoàn công (gọi chung là hồ sơ pháp lý) và bao gồm hồ sơ backup trong đó thường sẽ được chia làm các bộ Hồ sơ chi tiết các hạng mục. Dưới đây tôi xin nêu lên 10 bộ hoàn công cho các hạng mục chính của công trình cầu đường như sau:

I Bộ hồ sơ rãnh:
1- Giới thiệu nội dung danh mục hồ sơ và lý trình các đoạn kèm theo
2- Các nội dung công việc chuẩn bị:
a- Các chứng chỉ kiểm tra vật liệu:
- Kết quả thí nghiệm thép (sau khi lấy mẫu ngoài công trường)
- Kết quả thí nghiệm cát, đá, xi măng, nước sau khi lấy mẫu tại công trường (nếu có)
b- Thiết kế cấp phối bê tông:
(Phô tô copy bản thiết kế mẫu đã được chấp thuận cho các loại xi măng tương ứng khác nhau
mà đă sử dụng trong các đoạn ránh thi công)
3- Các bước thi công:
a- Nghiệm thu hố đào
b- Đổ bê tông lót
c- Đổ bê tông đáy:
- Biên bản nghiệm thu ván khuôn, cốt thép
- Biên bản Đổ bê tông
- Kết quả ép mẫu bê tông
d- Đổ bê tông thành:
- Biên bản nghiệm thu ván khuôn, cốt thép
- Biên bản Đổ bê tông
- Kết quả ép mẫu bê tông
e- Đổ bê tông lắp rãnh: (đúc tại chỗ hoặc tại bãi)
- Biên bản nghiệm thu ván khuôn, cốt thép
- Biên bản Đổ bê tông
- Kết quả ép mẫu bê tông
f- Hoàn thiện rãnh:
- Vệ sinh lòng rãnh, và thi công khe co giãn (số lượng và chiều dài các khe nối trong đoạn thi công)
- Biên bản nghiệm thu đậy nắp rãnh ngoài hiện trường
- Đắp trả thành rãnh (kích thước và độ chặt các lớp đắp)
- Biên bản đo đạc khối lượng hoàn thành
(bao gồm các cao độ, kích thước và chiều dài các loại rãnh)
4- Thay đổi thi công kết cấu rãnh ngoài hiện trường:
- Thư của KSTV xác nhận thay đổi kết cấu rãnh
- Bản vẽ hoàn công cập nhật các sửa đổi thiết kế đã được xác nhận

ii Bộ hồ sơ cống hộp:
1- Giới thiệu nội dung danh mục hồ sơ và lý trình các đoạn kèm theo
2- Các nội dung công việc chuẩn bị:
a- Các chứng chỉ kiểm tra vật liệu:
- Kết quả thí nghiệm thép (sau khi lấy mẫu ngoài công trường)
- Kết quả thí nghiệm cát, đá, xi măng, nước sau khi lấy mẫu tại công trường (nếu có)
b- Thiết kế cấp phối bê tông:
(Phô tô copy bản thiết kế mẫu đã được chấp thuận kèm theo các test về các vật liệu liên quan)
3- Các bước thi công:
a- Nghiệm thu hố đào: bao gồm các kích thước và cao độ
(khối lượng tính theo thiết kế nếu khác phải có biên bản chấp thuận bổ xung)
b- Nghiệm thu đóng cọc tre (xác nhận chiều dài thực tế thi công)
c- Nghiệm thu đắp cát đệm: (các kích thước, cao độ và kết quả độ chặt)
d- Đổ bê tông lót
e- Đổ bê tông đáy: (giống như ở phần rãnh)
f- Đổ bê tông thành: (giống như ở phần rãnh)
g- Đổ bê tông nắp: (giống như ở phần rãnh)
h- Biên bản nghiệm thu hoàn thành kết cấu ẩn dấu và vệ sinh hố móng trước khi đắp trả
i- Các phiếu thí nghiệm kết quả độ chặt các lớp đắp
(Các biên bản nghiệm thu phá dỡ các cống cũ (bao gồm cả cống tròn và cống hộp)
Thi công bản giảm tải
a- Đổ bê tông lót: (giống như ở phần rãnh)
b- Đổ bê tông kết cấu: (các mục cũng giống như ở phần rãnh)
Thi công các đầu cống
a- Thi công các hố thu (giống như các bước ở trên)
b- Thi công các tường cánh, sân cống (giống như các bước ở trên)
Nghiệm thu kết cấu hoàn thành
(Nếu thực tế có thay đổi trình tự thi công, hoặc là cả cống
hoặc là 1/2 cống, thì các biên bản cũng sẽ phải thay đổi cho phù hợp)
4- Các bản vẽ hoàn công:
- Các văn bản chấp thuận thay đổi vị trí và bổ xung (nếu có)
- Các văn bản chấp thuận thay đổi từ cống tròn sang cống hộp
- Các bản vẽ thiết kế thi công chấp thuận có cập nhật các sửa đổi bổ xung và bảng tính toán khối lượng cuối cùng
- Các bản vẽ bình đồ duỗi thẳng cho các công trình thoát nước và bảo vệ mái dốc
(áp dụng chung cho cả các cầu, cống hộp, cống tròn, rãnh biên, bảo vệ mái dốc và tường chắn)

iii Bộ hồ sơ cống tròn:
1- Giới thiệu nội dung danh mục hồ sơ và lý trình các đoạn kèm theo
2- Các nội dung công việc chuẩn bị:
(giống như ở phần cống hộp)
3- Các bước thi công:
a- Nghiệm thu hố đào: bao gồm các kích thước và cao độ
(khối lượng tính theo thiết kế nếu khác phải có biên bản chấp thuận bổ xung)
b- Nghiệm thu đóng cọc tre (xác nhận chiều dài thực tế thi công)
c- Nghiệm thu đắp cát đệm: (các kích thước, cao độ và kết quả độ chặt)
d- Đổ bê tông lót
e- Biên bản nghiệm thu lắp đặt đế cống
f- Biên bản nghiệm thu lắp đặt ống cống
(xin lưu ý về các tài liệu nghiệm thu các cấu kiện đúc sẵn: đế cống, ống cống- như là các biên bản
kiểm tra cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông và ép mẫu tại phòng thí nghiệm)
Thi công các đầu cống
(giống như ở phần cống hộp)
Nghiệm thu kết cấu hoàn thành
(bao gồm các cao độ vào, ra, chiều dài, và công tác vệ sinh trong lòng và hai đầu cống)
g- Các phiếu thí nghiệm kết quả độ chặt các lớp đắp mang cống
4- Các bản vẽ hoàn công:
- Các văn bản chấp thuận thay đổi vị trí và bổ xung (nếu có)
- Các bản vẽ thiết kế thi công chấp thuận có cập nhật các sửa đổi bổ xung

iv Bộ hồ sơ thi công kè, tường chắn, lan can dây xích:
(Các bản vẽ thiết kế thi công được chấp thuận)
1- Thi công kè đá xây:
- Thí nghiệm mẫu vữa xây dùng cho xây kè đá
- Biên bản nghiệm thu hố móng và rải vải địa
- Biên bản nghiệm thu hố móng và rải vải địa
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành (đặt ống thoát nước, các khe nối, đo đạc các kích thước thi công
và tính toán khối lượng)
2- Thi công tường chắn:
Tường chắn đá xây:
- Thí nghiệm mẫu vữa xây dùng cho xây tường chắn
- Biên bản nghiệm thu hố móng và đóng cọc tre
- Biên bản nghiệm thu lớp cát đệm và đổ bê tông lót
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành (đặt ống thoát nước, các khe nối, đo đạc các kích thước thi công
- Kết quả độ chặt các lớp đắp
Tường chắn bê tông cốt thép (kè DA SÔ):
- Biên bản nghiệm thu hố móng và đóng cọc tre
- Biên bản nghiệm thu cốt thép, ván khuôn và đổ bê tông-kèm theo các kết quả ép mẫu cho các giai đoạn
- Biên bản nghiệm thu vật liệu, độ chặt các lớp đắp và đặt các ống thoát nước
- Các chứng chỉ vật liệu thép và mạ kẽm nhúng nóng cho lan can
- Biên bản nghiệm thu lắp đặt lan can
- Biên bản nghiệm thu tổng thể (các công tác hoàn thiện, đo đạc các kích thước sau khi thi công)
3- Thi công lan can dây xích:
- Các chứng chỉ về thép cho dây xích và cột lan can
- Các chứng chỉ về vật liệu sơn cho dây xích và cột lan can
- Biên bản nghiệm thu thi công (đổ bê tông móng, lắp đặt cột, dây xích và sơn phủ chống gỉ)

v Bộ hồ sơ thi công bó vỉa và lát vỉa hè:
1- Các hồ sơ thiết kế:
a- Các bản vẽ hồ sơ thiết kế thi công được chấp thuận có cập nhật các thay đổi khi thi công (nếu có)
b- Các bản vẽ hồ sơ thiết kế thi công chi tiết cho các loại bó vỉa và gạch lát được chấp thuận
c- Các cấp phối bê tông cho bó vỉa và gạch lát vỉa hè
2- Công tác thi công:
- Các biên bản nghiệm thu đúc bó vỉa và gạch lát tại bãi đúc
- Các kết quả ép mẫu bê tông
- Kết quả độ chặt các lớp đắp cát vỉa hè, có tính toán khối lượng đắp cát thực tế
- Biên bản nghiệm thu lắp bó vỉa và lát gạch (vị trí, khoảng cách, các cao độ, các mối nối và các kích thước).
Nêu quá trình thi công tách riêng giai đoạn thi công bó vỉa và vỉa hè thì làm biên bản cho riêng từng hạng mục

(còn tiếp)

nguyenbahiep
02-11-2014, 03:17 PM
Cảm ơn anh! Không thấy anh tiếp tục chủ đề cho anh em tham khảo!!!

nguyenhoanson
02-20-2014, 08:21 PM
Sao lâu lắm rồi mà không thấy bạn đăng tiếp phần còn lại vậy.