PDA

View Full Version : Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu đường bộvinhdiep1990
03-04-2012, 11:12 AM
THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU ĐƯỜNG BỘ:
- Thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao: 22TCN 345-06
- Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 334-06
- Các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên: 22TCN 304-03
- Thi công nghiệm thu mặt đường láng nhựa: 22TCN 271-2001
- Thi công nghiệm thu mặt đường thấm nhập nhựa: 22TCN 270-2001
- Cọc khoan nhồi: 22TCN 257-2000
- Sơn cầu thép và kết cấu thép: 22TCN 253-98
- Lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 252-1998
- Thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương axit: 22TCN 250-1998
- Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa: 22TCN 249-98
- Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu: 22TCN 248-98
- Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia có xi măng trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 246-98
- Quy trình thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cô xi măng trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 245-98
- Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực: 22TCN 247-98
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đất yếu: 22TCN 236-97
- Quy định ký thuật thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô: 3381/KHKT
- Gối cầu cao su cốt bản thép: 22TCN 217-94
- Bu lông cường độ cao dùng cho cầu thép: 22TCN 204-91
- Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường: 22TCN 81-84
- Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường sử dụng thước dài 3 mét: 22TCN 16-79
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước: 22TCN 06-77
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường cấp phối: 22TCN 07-77
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhựa nóng: 22TCN 09-77
- Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhũ tương: 22TCN 10-77
- Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường sỏi ong: 22TCN 11-77
- Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống(1975): 166 QĐ